MR/OR/GMR


Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden. De medezeggenschapsraad bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Iedere geleding telt 2 leden. De medezeggenschapsraad kent een voorzitter en overige leden. De directeur kan ook bij een gedeelte van de vergadering aanwezig zijn.

Minimaal 6 keer per jaar komt de MR bijeen. De medezeggenschapsraad mag alle aangelegenheden, die de school betreffen, met de directeur bespreken, over deze onderwerpen voorstellen doen en het standpunt daarover kenbaar maken. De medezeggenschapsraad heeft het recht op die informatie, die voor het goed functioneren van de medezeggenschapsraad noodzakelijk is. De MR heeft een aantal rechten of bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). U kunt contact opnemen met de leden van de MR via mr@daltonschoolkatwijk.nl.

Vertegenwoordigers ouders:

  • Ceylan Demir
  • Alaa Ali Basha

Vertegenwoordigers school:

  • Estelle Paresi
  • Debby van Paridon

Notulen MR-vergadering schooljaar 2022-2023:

Notulen MR-vergadering schooljaar 2023-2024: 


Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die op school actief zijn en helpen bij een tal aan zaken. De OR organiseert en ondersteunt in samenwerking met de eventmanager de schoolbrede activiteiten. Zo helpt de raad bij het organiseren van activiteiten.


GMR

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband van scholen binnen de stichting OBODB. Bovenschools beleid wordt vastgesteld door het stichtingsbestuur van OBODB. De medezeggenschap daarin is georganiseerd via een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).

Nieuwsgierig naar Daltonschool Katwijk?

Maak een afspraak voor een rondleiding en/of gesprek.
Dan vertellen wij u meer over onze school en het daltononderwijs.

Neem direct contact op